Strona domowa Innowacje pedagogiczne Przyroda wokół nas Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

Innowacja pedagogiczna „Przyroda wokół nas – co się dzieje w naszym Obserwatorium Przyrodniczym?” realizowana była w roku szkolnym 2008/2009 w grupie 25 uczniów szkoły podstawowej oraz 27 uczniów gimnazjum.Zakładane cele programu zostały osiągnięte: uczniowie stale byli motywowani do wysiłku poznawczego w zakresie edukacji przyrodniczej, poznali najbliższe środowisko i jego specyfikę przyrodniczą, współczesne zagrożenia przyrody, prawnie chronione obiekty i obszary przyrodnicze, obserwowali, eksperymentowali i odkrywali środowisko naturalne, obserwowali i opisywali składniki przyrodnicze, wskazywali  współzależności elementów przyrody, rozpoznawali pospolite gatunki roślin przy pomocy atlasów i prostych kluczy, dostrzegali walory przyrodnicze najbliższego regionu.

Zrealizowany został także cel wzbogacenia szkoły o „żywą pracownię przyrodniczą”, która będzie nadal wykorzystywana w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie, po zrealizowaniu programu innowacyjnego, nabyli pozytywny stosunek do przyrody i gotowość do jej ratowania, nawyków proekologicznych w codziennym życiu,  szacunku wobec przyrody, a także umiejętności współdziałania w grupie.W trakcie realizacji innowacji omawiane były treści programowe dotyczące następujących zagadnień: rozwijania zainteresowań przyrodniczych i skłaniania do samodzielnego poznawania świata żywego, kształcenia zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego, poznania różnorodności świata roślin i środowisk ich życia, rozumienia wzajemnych zależności i relacji między organizmami, dostrzegania wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze, zapobiegania skutkom negatywnej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, znaczenia środowiska naturalnego dla zdrowia człowieka, form ochrony przyrody, złożoności świata przyrody, znaczenia różnych sposobów jego porządkowania, warunków  życia świata przyrody w najbliższym otoczeniu oraz dokonywania obserwacji meteorologicznych.Podczas zajęć z uczniami nauczyciele wykorzystywali różnorodne metody nauczania: eksperyment, dyskusję, pomiar, burzę mózgów, seminarium, wycieczkę, lekcję terenową, konkursy oraz  spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczniowie pracowali zbiorowo, grupowo oraz indywidualnie. Zróżnicowanie metod i form pracy przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć i zmotywowało uczniów do intensywniejszej pracy. Praca uczniów oceniana była na podstawie obserwacji zachowań i zaangażowania uczniów podczas zajęć,  wytworów pracy uczniów, rozmów z uczniami oraz ankiet.

Wszystkie działania zawarte w harmonogramie innowacji zostały zrealizowane:

1.      Uczniowie zostali podzieleni na następujące grupy robocze: biolodzy, ogrodnicy, chemicy, geografowie, fotograficy i dziennikarze. Każda
z grup otrzymała i wykonała inny przydział zadań, ale także zadania wspólne.

2.      Uczniowie, pod fachowym nadzorem, utworzyli dalszą część istniejącego już ogrodu przyszkolnego. Uczniowie przygotowali podłoże glebowe
i wysadzili rośliny oraz wyściółkowali rabaty korą i kamieniem ozdobnym. Podczas wykonywanych prac pracownik firmy ogrodniczej zapoznał uczniów ze sposobami uprawy roślin oraz narzędziami ogrodniczymi i ich zastosowaniem.  Wszystkie rośliny w ogrodzie – Obserwatorium Przyrodniczym zostały oznakowane tabliczkami z ich nazwą polską i łacińską – uczniowie oznaczali rośliny przy pomocy atlasów.

3.      Uczniowie założyli i prowadzili dziennik obserwacji roślin, w którym zapisywali oraz umieszczali rysunki i fotografie hodowanych roślin.
W ten sposób dokumentowali zmiany sezonowe zachodzące u roślin iglastych i liściastych.

4.      W całym roku szkolnym 2008/2009 uczniowie prowadzili prace porządkowe i pielęgnacyjne w Obserwatorium Przyrodniczym.

5.      Nawiązano współpracę z Nadleśnictwem Siewierz. Odbyły się trzy wyjścia uczniów do Izby Leśnej przy Nadleśnictwie Siewierz, podczas których uczniowie poznali skład gatunkowy lasów polskich, oznaczali za pomocą prostych kluczy i atlasów pospolite gatunki drzew i krzewów, dokonywali ukierunkowanych obserwacji zmian sezonowych u roślin, poznali faunę lasów polskich. Każde wyjście zakończone było integracyjnym ogniskiem.

6.      Odbyło się spotkanie z leśnikiem i myśliwym Panem Zbigniewem Hoszowskim, podczas którego uczniowie poznali rolę leśników
i myśliwych, cechy charakterystyczne pospolitych roślin naszych lasów, pospolite zwierzęta żyjące w lesie, gatunki łowieckie oraz przekonali się
o konieczności ochrony środowiska naturalnego.

7.      Odbyły się dwa wyjścia uczniów do okolicznego lasu w celu dokonania obserwacji zmian sezonowych u roślin dziko żyjących i porównania
ich ze zmianami u roślin w Obserwatorium Przyrodniczym. Uczniowie zapoznali się ze sposobami poznawania przyrody.

8.      Uczniowie tworzyli prace plastyczne przedstawiające Obserwatorium Przyrodnicze w trzech porach roku: jesienią, zimą i wiosną.
Z wykonanych prac została przygotowana wystawa.

9.      Odbył się konkurs ekologiczny na pracę plastyczną, fotograficzną lub wiersz pod hasłem „Co się dzieje, gdy umiera las?”

10.  Uczniowie założyli miniogródek meteorologiczny na terenie Obserwatorium Przyrodniczego. Poznali przyrządy pomiarowe służące
do opisywania składników pogody. Obserwowali zmiany pogodowe i dokonywali ich pomiarów.

11.  Uczniowie samodzielnie badali odczyn gleby w ogrodzie szkolnym oraz odczyn opadów z wykorzystaniem papierka lakmusowego.

12.  Uczniowie przygotowali i uczestniczyli w seminarium uczniowskim na temat „Przyroda wokół nas”. Poszczególni uczniowie przygotowali prezentacje na temat: ekosystem leśny, zagrożenia przyrody spowodowane działalnością człowieka, znaczenie lasu w przyrodzie i gospodarce człowieka.

13.  Grupa uczniów samodzielnie przygotowała i poprowadziła zajęcia pod hasłem „Sposoby ochrony przyrody”, podczas których grupy uczniowskie realizowały kolejne zadania. Część zajęć, poświęcona problemowi zapobiegania degradacji środowiska przyrodniczego w regionie, prowadzona była metodą „burzy mózgów”.

14.  Uczniowie poznali roślinność różnych stref klimatycznych i glebowych na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez grupę uczniów.

15.  Uczniowie poznali osobliwości przyrodnicze regionu – rośliny chronione oraz ciekawe zbiorowiska roślinne występujące na terenie Gminy Siewierz.

16.  Działania uczniów podczas realizacji programu innowacji opisywane były w szkolnej gazecie „Gimnazjalista”, lokalnej gazecie „Kurier Siewierski” oraz na stronie internetowej szkoły.Po zakończeniu realizacji zadań w ramach innowacji odbyła się prezentacja efektów pracy uczniów: wystawa prac plastycznych i fotograficznych, dziennika obserwacji roślin, albumów oraz dokonano oceny aktywności uczniów. Dla podsumowania programu innowacji przeprowadzono ankietowanie uczniów, nauczycieli i rodziców. Na tej podstawie określono mocne i słabe strony realizowanego programu innowacji.

Mocne strony programu innowacji:

·         Różnorodne i ciekawe metody pracy z uczniami,

·         Możliwość dokonywania obserwacji i eksperymentów bezpośrednio
w przyrodzie,

·         Duży nacisk na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów
oraz uwrażliwienie ich na piękno i potrzeby przyrody,

·         Utworzenie „żywej pracowni przyrodniczej” w postaci Obserwatorium Przyrodniczego,

·         Integrowanie zespołu uczniowskiego.

Słabe strony programu innowacji:

·         Niska aktywność społeczności szkolnej w konkursie ekologicznym,

·         Ubogie wyposażenie szkoły w narzędzia ogrodnicze. 

Wnioski 

Program innowacji pedagogicznej pod hasłem „Przyroda wokół nas – co się dzieje w naszym Obserwatorium Przyrodniczym?” może być nadal realizowany w szkole.