Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu
na rok szkolny 2023/2024

I. Zasady rekrutacji tworzy się na podstawie przepisów:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
 2. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz nr 0050.7.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siewierz.
 3. Uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu nr XXIII/223/2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej
  w przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Siewierz, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie z urzędu (Załącznik nr 1).

 II. Termin rekrutacji.

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (Załącznik nr 2).
 2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 - od  dnia 13 lutego do 10 marca 2023 roku.
 3. Informacja o terminie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły. 
 4. Dodatkowe informacje o zasadach naboru można uzyskać na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja oraz w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 32 67 41 335.
 5. Od dnia 13 marca do 24 marca 2023 roku następuje weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do postępowania rekrutacyjnego  zostanie ogłoszona w dniu 27 marca 2023 roku.
 7. Potwierdzenie w postaci pisemnego oświadczenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej (Załącznik nr 3) od dnia 28 marca do 17 kwietnia 2023 roku.
 8. Lista dzieci przyjętych  do klasy I zostanie udostępniona w sekretariacie szkoły oraz na tablicy informacyjnej w dniu 18 kwietnia 2023 roku.
 9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki.
 10. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 9 sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 11. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej rodzic lub prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 12. W terminie 7 dni dyrektor placówki rozpatruje odwołanie rodzica/prawnego opiekuna kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 13. Od decyzji dyrektora danej placówki przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

III. Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w klasie I, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 2. Składanie przez rodzica/prawnego opiekuna wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z załącznikami od dnia 1 sierpnia do 11 sierpnia 2023 roku.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 14 sierpnia do 22 sierpnia 2023 roku.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 23 sierpnia 2023 roku.
 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia (Załącznik nr 3) od dnia 24 sierpnia do 30 sierpnia 2023 roku.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 31 sierpnia 2023 roku.
 3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje tryb odwoławczy jak w pkt II.

 IV. Obowiązek szkolny

 1. W roku szkolnym 2023/2024 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci, które w roku 2023 ukończą 7 lat.
 2. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2023 roku kończy 6 lat o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczna założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

V. Zasady rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w Uchwale  Rady Miasta i Gminy Siewierz w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Siewierz.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, za zgodą dyrektora szkoły.
 3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 4. Jeżeli przyjęcie ucznia, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 5. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców /prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 6. kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Siewierz – wartość kryterium: 8 punktów (Załącznik nr 4),
 7. kandydat do klasy I realizował w szkole obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – wartość kryterium: 10 punktów (Załącznik nr 5),
 8. rodzeństwo kandydata do klasy I uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły – wartość kryterium: 8 punktów (Załącznik nr 6),
 9. w granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy I, którzy wspierają rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu należytej opieki – wartość kryterium: 4 punkty (Załącznik nr 7).
 10. Spełnienie ww. kryteriów powinno być potwierdzone poprzez: pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej – co do spełniania kryteriów wymienionych pkt. a) i d), natomiast poświadczeniem przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej – co do spełniania kryteriów wymienionych w pkt. b) i c).
 11. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości punktów ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 12. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
 13. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
 14. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 15. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 16. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 17. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej publicznej szkoły.
 18. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 VI. Dzieci niebędące obywatelami polskimi

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.


VII. Odroczenia

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców z załączoną opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o odroczenie w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia.
 3. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, spełnianie obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 VIII. Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice/ prawni opiekunowie.
 2. Rodzice kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonują zgłoszenia dziecka w sekretariacie szkoły. Wzór zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej placówki (Załącznik nr 1).
 3. Rodzice kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem szkoły składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły. Wzór zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej placówki (Załącznik nr 2).
 4. Rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej składając oświadczenie (Załącznik nr 3).

 IX. Przepisy końcowe

 1. Wszelkie sytuacje sporne nie określone w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor szkoły.