Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo, od 11.06.2024 r. do 21.06.2024 r. trwają zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2024/2025. Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy na następny rok szkolny. Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów prosimy o składanie kart w podanym terminie.

Kryteria przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025:

  1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie w szkole wypełnionej karty zgłoszenia w wyznaczonym przez szkołę terminie.

Wypełnione karty należy złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku szkoły.

Termin składania kart zgłoszenia upływa  24 czerwca 2024 r.

  1. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są:

       -  w przedsionku szkoły,

       -  pod linkiem: karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej 2024/2025 

 Czas pobytu dziecka  w świetlicy będą mogli Państwo uzupełnić na początku roku szkolnego po otrzymaniu planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dziecka.

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2024/2025

1.Do świetlicy przyjmowani są wszyscy uczniowie, których rodzic/prawny opiekun złoży kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

2. W szczególnych przypadkach opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie ze względu na inne okoliczności po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.

3. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów/dziecka na Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej do dnia 22.06.2024 r.

4. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej) przez Komisję Rekrutacyjno-kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły.

5. Komisja przeprowadza proces rekrutacyjny dzieci ubiegających się o przyjęcie  do świetlicy na dany rok szkolny i indywidualnie rozpatruje każdy wniosek.

6. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w wyznaczonym przez szkołę terminie.

7. Rodzic wypełniając kartę zgłoszenia, oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym, akceptuje Regulamin Świetlicy Szkolnej oraz że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez szkołę.

8. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów lub stwierdzeniu niezgodności danych ze stanem faktycznym stwierdza się, że wniosek nie spełnia wymagań formalnych.

9. Dzieci korzystające tylko z obiadów nie muszą składać wniosku zapisu do świetlicy.

10. Na czas obiadu dzieci przebywają w stołówce szkolnej zgodnie z opracowanym harmonogramem, a po zjedzonym posiłku opuszczają stołówkę.

11. W przypadku ciągłej nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych (powyżej jednego miesiąca), rodzic jest zobowiązany do kontaktu z kierownikiem świetlicy w celu poinformowania go o przyczynach nieobecności ucznia. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia i braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami uczeń zostaje skreślony z listy wychowanków świetlicy.

12. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy szkolnej lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczane są na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania do świetlicy. Rekrutacja uzupełniająca jest przeprowadzana w pierwszym tygodniu września, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami w świetlicy szkolnej.

13. Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do świetlicy szkolnej mogą złożyć odwołanie.

14. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora szkoły nie później niż w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych.

15. Odwołanie bez uzasadnienia nie będzie rozpatrywane.

16. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wpływu odwołania. Pisemna odpowiedź na odwołanie przekazywana jest osobiście rodzicom lub za pośrednictwem poczty.

17. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 1 września br. szkolnego, a kończy  w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

18. Grupa świetlicowa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.

19. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godz. 7.00-16.00.

20. Listy dzieci zakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska będą opublikowane poprzez wywieszenie ich przy wejściu do szkoły w dniu 5 lipca 2024 r. oraz przekazane zostaną wychowawcom klas w celu poinformowania rodziców/opiekunów prawnych o wynikach rekrutacji.

21. W sytuacji kiedy rodzic/prawny opiekun nie ma informacji, do której klasy będzie uczęszczać dziecko ( a, b lub c ) w rubryce klasa należy wpisać ogólnie np. klasa I, klasa IV.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 674 13 35 wew. 130 

                                                                                           

Serdecznie zapraszam

Kierownik świetlicy szkolnej

Aneta Roch