Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

27-11-23 „Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech melodia płynie...”

ŚWIĄTECZNY KONKURS MUZYCZNY
„Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka płynie ...”

Siewierz 2023 r.

§1

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Siewierzu, ul. Słowackiego 2a, 42-470 Siewierz.
§2

Świąteczny Konkurs Muzyczny adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodzin,
mieszkańców miasta i gminy Siewierz.
§3

Celem Konkursu jest:
• podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd,
• poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych,
• wytworzenie świątecznej atmosfery,
• ukazanie kreatywności artystycznej dzieci i młodzieży,
• alternatywna forma spędzania wolnego czasu.
§4

Warunki zgłoszenia:
1. W Konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły, zespoły rodzinne (np.
rodzeństwo, rodzina).
2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 10 grudnia 2023 r.
3. Konkurs ma formę on-line.
4. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres:
mgcksit@siewierz.pl pliku wideo oraz wypełnionego formularza wraz
z załącznikiem dostępnego na stronie www.mgcksit.siewierz.pl.
5. Plik wideo może być nagrywany przy użyciu zarówno amatorskich jak
i profesjonalnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku z zachowaniem minimum
technicznego:
• minimalna rozdzielczość wideo: 854×480 pikseli, optymalna rozdzielczość: 1280×720
pikseli,
• współczynnik proporcji obrazu: 16:9, pozioma orientacja obrazu,
• format pliku: AVI, MOV, MP4,

• maksymalny rozmiar pliku wideo nie może przekraczać 1GB,
• plik wideo musi być zintegrowany z dźwiękiem (nie jest dopuszczalne przesłanie pliku
wideo i pliku dźwiękowego osobno),
• niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania jak montaż, edycja obrazu czy
dźwięku, zamiana podkładu dźwiękowego, jakakolwiek ingerencja cyfrowa
w nagranie,
• każde nagranie wideo winno rozpoczynać się wypowiedzianą nazwą zespołu lub
imieniem i nazwiskiem solisty,
• nagrania wideo powinny być wykonane starannie, dźwięk powinien być wyraźnie
słyszalny bez trzasków, szumów, zbędnych elementów jak poboczne rozmowy,
nakładające się podkłady muzyczne, pozbawione błędów i zniekształceń
spowodowanych niedbałym nagraniem.
§5

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zaprezentowania 1 dowolnie wybranej
kolędy w języku polskim.
2. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego lub akompaniamentu
instrumentalnego.
3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
4. Po przesłaniu zgłoszenia oraz przesłaniu pliku wideo nie ma możliwości zmiany
repertuaru i wymiany przesłanego nagrania.
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
bezterminowego wykorzystywania prac przez Organizatora.

§6

Ocena i nagrody:
1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora.
2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Możliwe jest też
przyznanie wyróżnień.
3. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej
www.mgcksit.siewierz.pl oraz profilu Facebook.
4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania
przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

6. Wyłonienie zwycięskich prac nastąpi w terminie do 15 grudnia 2023 r.
7. O terminie wręczenia nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni e-mailowo lub
telefonicznie.
8. Najlepsze prace zostaną opublikowane na profilu Facebook.

§7

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na profilu Facebook Organizatora oraz na stronie
internetowej www.mgcksit.siewierz.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu Konkursu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych oraz wizerunku uczestnika.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy,
że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Siewierzu, z siedzibą w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a.
2. Dane osobowe i wizerunek uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu organizacji,
informacji i promocji Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu,
i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego
złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy mgcksit@siewierz.pl.
4. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.
5. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Formularz zgłoszenia

ŚWIĄTECZNY KONKURS MUZYCZNY
„Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka płynie...”

Siewierz 2023 r.

1. Imię i nazwisko uczestnika/-ów lub nazwa zespołu:................................................
...............................................................................................................................................
2. Kategoria wiekowa:
dzieci 6 - 9 lat
młodzież 10 - 15 lat
mieszana (rodzeństwo, rodzina)
3. Tytuł prezentacji:
.......................................................................................................................................................
4. Adres do korespondencji: ...............................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Telefon kontaktowy: ................................................................................................................
6. E-mail: ......................................................................................................................................

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ...................................................

...............................................................................................................
w Świątecznym Konkursie Muzycznym „Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka
płynie...” Siewierz 2023 r.

..................................... ..........................................
(data i miejscowość) (podpis rodzica/opiekuna)