Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

21-12-23 „Aktywna tablica” w SP1 w Siewierzu

„Aktywna tablica” w SP1 w Siewierzu
Szkoła Podstawowa nr 1 w Siewierzu zakwalifikowała się do rządowego programu „Aktywna
tablica”, którego celem jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu
własnego organu prowadzącego szkołę. Uzyskana kwota to 43 750.00 zł.
Za pozyskane pieniądze został zakupiony sprzęt i oprogramowanie do terapii Warnkego,
laptop, tablet oraz program multimedialny „mTalent. Pamięć i koncentracja”. Są to pomoce
niezbędne dla nauczycieli obejmujących wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.
Z pomocą oprogramowania terapeutycznego będzie możliwe tworzenie środowiska
sprzyjającego uczeniu się i realizacji efektywnej terapii dla uczniów z trudnościami w nauce,
m.in. poprzez: usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawę koncentracji uwagi,
usprawnianie funkcji wzrokowo-przestrzennych (kluczowych m.in. w procesie uczenia się
matematyki), rozwijanie motoryki małej, usprawnianie motoryki dużej, ćwiczenie funkcji
słuchowych, rozwijanie funkcji poznawczych, wspieranie motywacji do wysiłku
poznawczego, pracę nad emocjami i sferą społeczną.
Korzyści płynące z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii TIK stanowić będą
inspirację do poszukiwania nowych sposobów pracy z dziećmi w trybie stacjonarnym i
zdalnym. Różnorodność formy pozwoli dostosować metodę do każdego ucznia. Podjęcie
kompleksowych działań, w tym o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym, znacząco
wpłynie na poziom i jakość nauki, a osiągane przez podopiecznych sukcesy podniosą ich
samoocenę i poczucie wartości.
Marzena Gocyła
SP1 Siewierz