Szkoła Podstawowa nr 1
im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Organizuje się je dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

Przez specyficzne trudności w uczeniu się rozumiemy różnorodne, nasilone trudności w opanowaniu czytania i pisania, określone mianem dysleksji rozwojowej (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz zaburzenia umiejętności matematycznych (dyskalkulia).

 

Specyficzne trudności w uczeniu występują w zakresie:

- czytania (dysleksja)

- ortograficznego pisania (dysortografia)

- techniki pisania i kaligrafii (dysgrafia),

- liczenia (dyskalkulia)

 

Dysleksja - trudności w czytaniu, przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki czytania oraz stopnia rozumienia treści.

 

Dysortografia – jest pojmowana jako zespół trudności towarzyszących opanowaniu poprawnej pisowni wyrazów. Dziecko popełnia różnego rodzaju błędy, w tym ortograficzne, mimo dobrej znajomości zasad pisowni.

 

Dysgrafia – Dziecko ma trudności w procesie nabywania sprawności pisania, pojmowanej jako czynność. Dysgrafia charakteryzuje się niskim poziomem graficznym pisma. Cechy charakterystyczne to: „pismo rozchwiane”, zaburzony kształt liter, brak połączeń międzyliterowych, nierozpoznawalność liter a, o, e, pomijanie znaków interpunkcyjnych, częstym zjawiskiem jest pisanie liter drukowanych.

 

Dyskalkulia – zjawisko obejmuje problemy w przyswojeniu wiedzy i umiejętności matematycznych. Dziecko charakteryzuje się niskim poziomem rozumowania operacyjnego, ma kłopoty z przyswojeniem pojęć abstrakcyjnych, np. liczba, wielkość, proporcje, itp.

 

Podłożem specyficznych trudności są dysfunkcje układu nerwowego i mają one rozwojowy charakter.

- Liczba  uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów.

- Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne trwają 45 minut.

 

  W klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

  W klasach IV-VIII szkoły podstawowej celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.


 Jak wspomagać rozwój dziecka?

 

 1. Kształtowanie mowy i myślenia

Dbanie o prawidłową wymowę.

Udział w zajęciach logopedycznych, kontynuowanie zaleceń logopedy w domu.

Ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w sposób poprawny gramatycznie i logicznie (np. na temat obrazka, historyjki obrazkowej, bajki, wydarzenia, werbalizowanie wykonywanych czynności).

Poszerzenie zakresu pojęć dotyczących otaczającego świata (podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności wypowiadania się, bogacenie słownictwa).

Ćwiczenie myślenia przyczynowo - skutkowego, układanie historyjek obrazkowych.

 1. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała, w przestrzeni i na

kartce papieru

Ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała.

Ćwiczenie orientacji w przestrzeni.

Ćwiczenie orientacji na kartce papieru.

Kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów.

Kształtowanie pojęć dotyczących określeń kierunku w przestrzeni.

III. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową na materiale konkretnym,

obrazkowym i abstrakcyjnym.

Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej.

Ćwiczenia rozwijające pamięć wzrokową.

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 1. Ćwiczenia percepcji słuchowej

Ćwiczenie słuchowe.

Ćwiczenie słuchu fonematycznego.

Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej.

Ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej.

 1. Ćwiczenia rozwoju pamięci

Ćwiczenie pamięci wzrokowej, np. zapamiętywanie układu

elementów.

Ćwiczenie pamięci słuchowej, np. powtarzanie wyrazów w określonej kolejności.

Ćwiczenie pamięci kinestetycznej, np. elementy Metody Dobrego Startu.

Aby pomóc dziecku w nauce, należy przestrzegać ważnych zasad:

 1. Należy od początku przyzwyczajać dziecko do wykonywania zadań domowych o tym samym czasie. Rodzic powinien być konsekwentny w przestrzeganiu przyjętej zasady.
 2. Wykonywanie zadań powinno odbywać się stale w tym samym miejscu (najlepiej jeśli to będzie własny pokój i własne biurko), w ciszy, w spokoju oraz przy odpowiednim oświetleniu.
 3. Przed przystąpieniem do odrabiania lekcji dziecko powinno przygotować sobie potrzebne przybory.
 4. Ważne jest stopniowanie trudności. Najpierw należy wykonywać zadania trudniejsze, które wymagają więcej energii, a później przejść do zadań łatwiejszych.
 5. Podczas pracy nie należy rozpraszać uwagi dziecka, nie odrywać od pracy, nie obciążać go innymi zadaniami, nie absorbować pobocznymi tematami.
 6. Istotne jest, by stosować, gdy zachodzi konieczność, małe przerwy w nauce.
 7. Po wykonaniu każdego zadania, wymagającego od dziecka wysiłku, należy je pochwalić, obdarzyć uwagą.
 8. Pomoc rodziców powinna być przemyślana, nie może to być wyręczanie dzieci z ich obowiązków.
 9. Należy stworzyć w domu odpowiednią atmosferę, atmosferę poszanowania nauki, np. gromadzenie odpowiedniej literatury, którą dziecko może wykorzystać do nauki.

 

https://www.youtube.com/watch?v=zafiGBrFkRM

https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=wTiiaZ0MgDg

 

Opracowanie: Anna Nawrot